test มวยไทย เรดิโอ Muaythai Radio แหล่งรวมข้อมูลมวยไทยที่ แม่นและตรงที่สุดในประเทศไทย www.muaythairadio.com - เว็บบอร์ด - พูดคุยกันเกี่ยวกับมวยไทย - เรต วิจารณ์ มวยเด็ด -
 
     หน้าแรก  |     ประวัติมวยไทย  |     กติกามวยไทย  |     พรบ.มวยไทย  |     โปรแกรม  |     สนามมวย  |     ติดต่อลงโฆษณา
 

          
มวยหู อ.สวนยาง พากย์สดจากเวที สมัครสายส่วนตัว 080-7711466 .......กระหรี่ปั๊บ ๑๐๐ ปี โดย อ.สวนยาง จำหน่ายแล้วที่ลานอาหาร ณ เวทีมวยราชดำเนิน....

 

 

 
 
 
ขณะนี้คุณกำลังอยู่ที่ :  หน้าแรก / หน้าแรก / เว็บบอร์ด

เว็บบอร์ด
 พูดคุยกันเกี่ยวกับมวยไทย / เรต วิจารณ์ มวยเด็ด
        จังหวัดชลบุรี ให้งดการจัดกิจกรรม ตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ.2564 เป็นต้นไปจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง
จังหวัดชลบุรี ให้งดการจัดกิจกรรม ตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ.2564 เป็นต้นไปจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

20.07.2021 00:14

กอบ หทัยราษฏร์


สมาชิก vip
ฮิตติดลดมากๆ

โพสต์ :   13081
เป็นสมาชิกเมื่อ :   23-09-2012, 22:44:13
คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี ที่ 60/2564 ลงวันที่ 19 ก.ค. 2564
ปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่จังหวัดชลบุรียังคงตรวจพบผู้ติดเชื้อรายวันเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยและการดำรงชีวิตโดยปกติสุขของประชาชนคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรีจึงให้ดำเนินการในทุกท้องที่จังหวัดชลบุรี
5.1 ห้ามจัดกิจกรรมซึ่งมีการรวมกลุ่มกันของบุคคลที่มีจำนวนรวมกันมากกว่าห้าคน เว้นแต่กรณีได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือเป็นกิจกรรมที่ดำเนินการโดยพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือเป็นกิจกรรมในพื้นที่ที่กำหนดให้เป็นสถานที่กักกันโรค โดยให้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนด ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี โดยคำแนะนำของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาอนุญาตของพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่จัดกิจกรรมและสถานการณ์ในพื้นที่รับผิดชอบ โดยให้หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนจัดการอบรม สัมมนา หรือการประชุมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นหลัก สำหรับผู้ที่ประสงค์จะจัดกิจกรรมการบริจาค หรือแจกจ่ายสิ่งของ
หรือกิจกรรมอื่นใดในลักษณะเดียวกันในพื้นที่ใด ให้แจ้งอำเภอท้องที่ในฐานะศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอ (ศปก.อ.)พิจารณาอนุญาตก่อนจัดกิจกรรมขึ้น หากพบว่าการจัดกิจกรรมดังกล่าวไม่เป็นไปตามมาตรการควบคุม ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคฯ ตามที่ทางราชการกำหนด และมีแนวโน้มจะก่อให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคฯ ให้ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอ (ศปก.อ.) มีคำสั่งห้ามจัดกิจกรรมในทันที
5.2 ให้ประชาชนทั่วไปสวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าเมื่ออยู่นอกเคหสถานหรืออยู่ในที่สาธารณะ หรือเข้าสถานที่ชุมชนโดยตลอดเวลา เพื่อลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อและป้องกันมิให้เกิดสภาวะที่ไม่ถูกสุขลักษณะเพื่อจำกัดวงในการแพร่ระบาดของโรค และหากพบผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรการข้างต้น ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ว่ากล่าวตักเตือนและสั่งให้ผู้นั้นปฏิบัติให้ถูกต้อง ถ้าผู้นั้นไม่ปฏิบัติตาม ให้ดำเนินการตามกฎหมายโดยเคร่งครัด
5.3 มาตรการลดและจำกัดการเคลื่อนย้ายการเดินทาง
1) ในเวลาห้ามเดินทางออกนอกเคหสถาน ห้ามประชาชนทั่วไปเดินทางออกนอกเคหสถาน ในห้วงเวลา 21.00 นาฬิกา ถึงเวลา 04.00 นาฬิกาของวันรุ่งขึ้น เว้นแต่เป็นไปตามเงื่อนไขการปฏิบัติของพนักงานเจ้าหน้าที่และการกำหนดบุคคลที่ได้รับการยกเว้นการห้ามออกนอกเคหสถานตามข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 27) ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2564
2) นอกเวลาห้ามเดินทางออกนอกเคหสถาน ให้ประชาชนหลีกเลี่ยง จำกัด หรืองดเว้นภารกิจที่ต้องเดินทางออกนอกเคหสถานหรือที่พำนักโดยไม่จำเป็น ยกเว้น การเดินทางเพื่อจัดหาเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต อาหาร ยาหรือเวชภัณฑ์ การเดินทางเพื่อพบแพทย์ เพื่อเข้ารับบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข การรักษาพยาบาล การรับวัคซีนป้องกันโรค หรือมีความจำเป็นเพื่อปฏิบัติงานหรือการประกอบอาชีพที่ไม่สามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งได้ โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด
ทั้งนี้ ประชาชนที่มีความจำเป็นต้องเดินทางข้ามเขตจังหวัด หรือออกนอกเคหสถาน ให้แสดงเอกสารหลักฐานแสดงความจำเป็นหรือเอกสารรับรองว่าเป็นบุคคลที่ได้รับการยกเว้นตามข้อ 4 ของข้อกำหนดฯ (ฉบับที่ 27) ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2564 หรือแสดงเอกสารรับรองความจำเป็นที่พนักงานเจ้าหน้าที่ออกให้หรือเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ประชาชนลงทะเบียนขออนุญาตเดินทางผ่านทางแอปพลิเคชัน “หยุดเชื้อ ช่วยชาติ” ให้กับพนักงานเจ้าหน้าที่พร้อมทั้งลงทะเบียนแอปพลิเคชัน “ไทยชนะ”
5.4 ห้ามใช้อาคารหรือสถานที่ของโรงเรียนและสถาบันการศึกษาทุกประเภท เพื่อการจัดการเรียนการสอน การสอบ การฝึกอบรม หรือการทำกิจกรรมใดๆ ที่มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมากและมีโอกาสติดต่อสัมผัสกันได้ง่ายทำให้เสี่ยงต่อการแพร่โรค เว้นแต่การใช้อาคารหรือสถานที่เป็นที่เอกเทศตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ หรือการใช้สถานที่ตามข้อยกเว้นที่กำหนดไว้ในข้อ 3 (1) ก. ตามข้อ 1) – 3) ของข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 24) ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2564 และถือปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี ที่ 33/2564 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2564
5.5 ห้ามหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดชลบุรีเดินทางออกนอกพื้นที่จังหวัดชลบุรี ซึ่งหากมีเหตุจำเป็นให้ขออนุญาตต่อผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี
6. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่กำกับ ติดตาม ดูแลรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในตลาดที่มีอยู่ในพื้นที่ ให้ถูกสุขลักษณะตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในข้อบัญญัติท้องถิ่นและกฎกระทรวงว่าด้วยสุขลักษณะของตลาด พ.ศ. 2551 อย่างเคร่งครัด อาทิเช่น การจัดให้มีการล้างทำความสะอาดตลาดเป็นประจำทุกวัน โดยเฉพาะแผงอาหารสด ให้มีการล้างตลาดตามหลักสุขาภิบาลอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง ซึ่งหากพื้นที่ใดมีการแพร่ระบาดของโรค อาจจะต้องมีการล้างตลาดตามหลักการสุขาภิบาลมากกว่าเดือนละหนึ่งครั้งตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่น โดยคำแนะนำของเจ้าพนักงานสาธารณสุขแจ้งให้ปฏิบัติ
7. สำหรับตลาดที่อยู่ในความดูแลของหน่วยงานเอกชน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ กำกับ ติดตาม ควบคุมดูแลให้เป็นไปตามมาตรการในข้อ 6
8. มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพิ่มเติม ในสถานประกอบกิจการโรงงาน
8.1 กรณีที่ลูกจ้างเดินทางกลับจากภูมิลำเนาหรือต่างจังหวัดและกลับมาปฏิบัติงาน
สถานประกอบกิจการ/นายจ้าง จะต้องจัดให้มีมาตรการ ดังนี้
(1) ให้ลูกจ้างรายงานข้อมูลการเดินทางให้นายจ้างทราบ ประกอบด้วย วัน เวลา สถานที่ พาหนะในการเดินทาง และกิจกรรมที่ทำในแต่ละวัน
(2) สถานประกอบกิจการ/นายจ้างจะต้องประเมินว่าลูกจ้างคนใดมีความเสี่ยงสูง หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าจะเป็นโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เนื่องจากไปสัมผัสเกี่ยวข้อง
กับผู้ติดโรค หรือไปสถานที่ที่เสี่ยงต่อการติดโรคหรือมีการแพร่ระบาดของโรค หรือมีการเดินทางไปในสถานที่แออัดที่เสี่ยงต่อการติดโรค เช่น สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ ตลาดนัดที่มีผู้คนหนาแน่น เป็นต้น
ให้จัดให้มีการกักตัว 14 วัน ในสถานที่พัก หรือสถานที่ที่นายจ้างได้จัดไว้ โดยอนุญาตให้ลูกจ้างใช้สิทธิลาป่วย หรือใช้สิทธิหยุดพักผ่อนประจำปีตามกฎหมาย หรือตามที่ตกลงกันเพื่อสังเกตอาการ ทั้งนี้ นายจ้างต้องรายงานให้สำนักงานสาธารณสุขอำเภอในท้องที่ที่สถานประกอบกิจการตั้งอยู่ทราบโดยเร็ว และจัดเก็บข้อมูลพร้อมให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบได้
8.2 สถานประกอบกิจการ/นายจ้าง จะต้องดำเนินการให้ความรู้ คำแนะนำ ประชาสัมพันธ์ การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กับลูกจ้างในสถานประกอบกิจการ รวมทั้งจัดหาสบู่
เจลล้างมือแอลกอฮอล์ หรือจัดสถานที่สำหรับล้างมือภายในสถานประกอบกิจการให้กับลูกจ้างและผู้ที่เกี่ยวข้อง และให้ลูกจ้างทุกคนสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา และมีการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายและคัดกรองลูกจ้างทุกคนก่อนเข้าทำงาน รวมทั้งผู้มาติดต่อ และผู้มาปฏิบัติงาน ตามมาตรการที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดโดยเคร่งครัด
8.3 กรณีที่มีสถานการณ์สุ่มเสี่ยงว่าจะมีการติดเชื้อหรือการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในสถานประกอบกิจการ เช่น พบลูกจ้างป่วยเป็นจำนวนมาก ให้พิจารณาหยุดการผลิต/การบริการทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นการชั่วคราว เพื่อให้ลูกจ้างหยุดพักรักษาตัวและลดการแพร่กระจายของเชื้อโรค รวมทั้งทำความสะอาดสถานที่ และให้รายงานสำนักงานสาธารณสุขอำเภอในท้องที่ที่สถานประกอบกิจการตั้งอยู่ ทราบโดยเร็ว
8.4 กรณีสถานประกอบกิจการ/นายจ้าง จัดที่พักให้กับลูกจ้าง ขอให้ดำเนินการป้องกันเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามมาตรการป้องกัน
และควบคุมโรคที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดโดยเคร่งครัด
8.5 ขอให้สถานประกอบกิจการ พิจารณาใช้มาตรการการทำงานจากที่บ้าน (Work from home) โดยพิจารณาตามความเหมาะสม รวมทั้งการงดกิจกรรมอื่นๆ เพื่อลดการรวมตัวของลูกจ้างเป็นจำนวนมาก
9. อนุญาตให้แรงงานต่างด้าวที่ขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมาย เดินทางข้ามเขตจังหวัดได้ ภายใต้เงื่อนไข ดังนี้
9.1 เป็นแรงงานต่างด้าวใน ๒ กลุ่มกิจการ ได้แก่ ๑) แรงงานในกิจการขนส่งสินค้า
และ ๒) แรงงานในกิจการรับเหมาก่อสร้าง
9.2 ก่อนการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวตามข้อ 9.๑ จะต้องมีการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 ในทุกกรณี (ผู้ประกอบการเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว) ทั้งนี้จะอนุญาตให้มีการเคลื่อนย้ายแรงงานไปทำงานข้ามจังหวัดได้เฉพาะแรงงานต่างด้าวที่ตรวจไม่พบเชื้อไวรัสโควิด-19 เท่านั้น
9.3 ผู้ประกอบการที่จะดำเนินการตามข้อ 9.๑ จะต้องตรวจสอบไปยังจังหวัดปลายทางก่อนการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวดังกล่าว ว่ามีมาตรการอนุญาตให้แรงงานต่างด้าวที่ขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมาย เดินทางข้ามเขตเข้า – ออกในพื้นที่จังหวัดด้วยหรือไม่
9.4 การเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวตามข้อ 9.๑ ในท้องที่จังหวัดอื่น เข้ามาพื้นที่จังหวัดชลบุรี จะต้องดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรการข้างต้นโดยเคร่งครัด
9.5 ให้ถือปฏิบัติเป็นไปตามมาตรการของคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี
ที่ 31/2564 ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2564 โดยเคร่งครัด
10. การปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (Work from Home) ให้หัวหน้าส่วนราชการ
และหน่วยงานของรัฐที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดชลบุรี สั่งการให้เจ้าหน้าที่และบุคลากรในความรับผิดชอบดำเนินมาตรการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งขั้นสูงสุดเต็มจำนวน และมุ่งเน้นการปฏิบัติงานหรือจัดกิจกรรม
โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ให้มากที่สุด เพื่อลดจำนวนและจำกัดการเคลื่อนย้ายเดินทางของบุคคล รวมทั้ง
ให้งดการจัดกิจกรรมที่ส่งผลให้เกิดการรวมกลุ่มหรือเคลื่อนที่ของคนจำนวนมาก เช่น การจัดประชุม สัมมนา การจัดสอบ หรือการจัดฝึกอบรม ทั้งนี้ ให้หัวหน้าส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐพิจารณาอนุญาตให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ณ สถานที่ตั้งได้เฉพาะเท่าที่จำเป็นเท่านั้น
สำหรับการปฏิบัติงาน ณ สถานที่ตั้งของส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ ให้เปิดให้บริการเฉพาะภารกิจที่เกี่ยวข้องกับบริการสาธารณสุข การควบคุมโรค กิจการที่เกี่ยวข้องกับระบบสาธารณูปโภค การจราจร การบรรเทาสาธารณภัย การรักษาความสงบเรียบร้อย หรืองานที่มีกำหนดเวลาปฏิบัติชัดเจน
และได้นัดหมายไว้แล้วล่วงหน้า และเป็นการปฏิบัติงานที่สามารถดำเนินการได้ภายใต้มาตรการป้องกันโรคโดยให้พิจารณาดำเนินการตามความจำเป็นและเหมาะสมที่กำหนดไว้ในข้อกำหนด (ฉบับที่ 27) ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2564
สำหรับการปฏิบัติงานของภาคเอกชนในช่วงระยะเวลานี้ จำเป็นต้องให้เจ้าหน้าที่
และบุคลากรปฏิบัติตามมาตรการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งขั้นสูงสุดเช่นเดียวกัน เพื่อให้บรรดามาตรการต่างๆ ที่กำหนดขึ้นเพื่อประโยชน์ส่วนรวมนี้ โดยเฉพาะการลดและจำกัดการเคลื่อนย้ายการเดินทางของบุคคล
สามารถเกิดผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
11. ให้นายอำเภอ ทุกอำเภอ ในฐานะหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคระดับอำเภอ (ศปก.อ.) เป็นผู้รับผิดชอบ กำกับ ดูแล ตรวจสอบ ควบคุมการปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรการตามคำสั่งนี้โดยเคร่งครัด
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ.2564 เป็นต้นไปจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง
สั่ง ณ วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2564////::::๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ สงวน๏ฟฝิข๏ฟฝิท๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝลน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ|muaythairadio.com::::////
////::::๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ สงวน๏ฟฝิข๏ฟฝิท๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝลน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ|muaythairadio.com::::////
แนบไฟลล์
( 58 คนดู | 52.4 KB )____________________________________________________________________
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\<
สมาชิกออฟไลน์
 

พิมพ์หน้านี้  |  กระทู้ถัดไป  |  กระทู้ที่แล้ว
กระโดดไปที่
 


 
     หน้าแรก  |     ประวัติมวยไทย  |     กติกามวยไทย  |     พรบ.มวยไทย  |     โปรแกรม  |     สนามมวย  |     ติดต่อลงโฆษณา